Obveze za pružanje usluga

Obveze za pružanje usluga

Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu:

1. Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, na adresi Josipa Jurja Strossmayera 20. Zahtjev za izdavanje odobrenja preuzmite na ovom linku: Zahtjev za izdavanje odobrenja

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:

  • usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u taj broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
  • usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,
  • usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

2. Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini.


3. U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik smještajne jedinice treba biti na hrvatskom i još bar na engleskom jeziku. Od 01.01.2007. godine više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.


4. Prijavljivati i odjavljivati sve goste Turističkom uredu na propisanim prijavnicama ili putem interneta za svakog gosta pojedinačno u roku od 24 sata.


5. Voditi popis gostiju u obliku uvezane knjige (ista knjiga za domaće i strane goste) ili u elektroničkom obliku (na računalu) uključujući i agencijske goste. Knjiga gostiju više se ne ovjerava u nadležnom uredu. Iznajmljivač samostalno zaključuje popis gostiju za proteklu godinu i nastavlja sa upisima gostiju sljedeće godine u istu knjigu, sve do njezina ispunjenja. Knjiga Popis gostiju čuva se najmanje dvije godine nakon što je popunjena, a ako se vodi u elektronskom obliku na kraju kalendarske godine mora se ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.


6. Izdati gostu račun (u kopiji) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe. Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine.


7. Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.


8. Uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08 i NN 88/10 ). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjeseca za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun članarine podnosi se Poreznoj upravi na obrascu TZ do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.
Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa (bez boravišne pristojbe) množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta.
Razred B /Vrsi/ – 0,1485 %
Razred D /Poljica/ – 0,1162%
Primjer izračuna za mjesto Vrsi:
– ukupni promet po računima iznosi 10.000,00 kn
Izračun: 10.000,00 x 0,1485%=14,85 kn
U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: TZ Općine Vrsi
Broj računa primatelja: HR561001005-1762527152
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: Upisuje se OIB
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine


9. Uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.